รายงานผลการคัดกรองผู้เดินทางขาเข้าระหว่างประเทศ ของด่านในเขตสุขภาพที่ 11 ประจำวันที่ 19 มี.ค. 2563

100%

ToTal

14

57.14%

Air

8 ไฟต์

42.86%

Port

6 เที่ยว

Air


Port

จำนวนเที่ยวเรือ / เที่ยวบิน

คัดกรอง ผู้ผ่านการคัดกรอง

คัดกรอง จำนวน PUI

Total

0 ราย

Air

0 ราย

Port

0 ราย

จำนวนผู้ผ่านการคัดกรองด่านอากาศยาน

จำนวนผู้ผ่านการคัดกรองด่านเรือ